Fyzikální veličinu ať vyjadřuje číslo určité velikosti - racionálně.
Bezvýsledný výpočet iracionalit vystihuje jiný svět, než je náš.          
Iracionality  (neexistující hodnoty veličin)  nemá fyzika, založená odlišně od geometrie Euklidovy a zakřivených.


Euklidův prostor
www.tichanek.cz


Geometrické


Modely  časoprostoru


      Stovky obrázků ověřují:   Je svět hmotou - nebo virtuální realitou?      

Perspektivní geometrie
Výpočet obhajuje

Resumé:     Konstrukce   7× k převodu bodového prostoru do perspektivy  (7× obr.)    PDF

OBSAH  zcela dole ↓↓, též ze skrytých zdrojů                                  


Zraková perspektiva zobrazuje takto         Zrak. perspektiva          a odvozuji ji z bodového prostoru         Diskrétní prostor

                              441×
Ve kterém světě nežijeme?                             Ve kterém světě žijeme?                           441× gif   jpg   png


●   Fyzika jako geometrie   I, II, ... XII   ●

           Euklidovská matematika některé geometrické délky popírá  ~  Perspektivní matematika výsledky vypočítá vždy.           
  Sled krychlí tvoří 4D krychli
 • Perspektivní a diskrétní geometrie kompatibilní! Přechod
 • Vjem zploštěné oblohy ke zmenšování stoupajícího Měsíce
 • Racionální výpočty kružnice v perspektivě
 • Oběh Vesmírem a návrat beze změny směru
 • Velký třesk. Model červí díry
 • Zlatý řez racionální 3:2, namísto Euklidovského nestanovitelného (1+√5)/2
 • 4D krychle (sestava) ~ rozvinutý tvar. Kopy obrázků. Povrch 4D koule. 14 témat 4D prostoru. 3D čtyřstěn → 4D pětiobjem. 4D zrak. Kniha.pdf
 • Kvantovaný časoprostor převáděný do perspektivního. Zdroj pulsů luští axiomy STR. Sjednocenou veličinou časoprostoru definovat čas …
— 2 —


Neposuzujeme hmotu, nýbrž její zážitky 
—  Ernst Mach – pohříchu toho nedbáme


Virtuální realita - náš svět

Indická Mája - přelud. Jenže její geometrie je podložená obhajitelnými výpočty.  Kdežto Euklidův prostor zdůrazňují smyslové dojmy: „vždyť to cítím!“

hledí zleva hledí zprava „Hipokampus pracuje jako maják nebo magnetofonová smyčka. Informace, které dostal, vysílá tam, odkud přišly, hodinu za hodinou, opakovaně. Zrakové informace do zrakové kůry, té její části, která sousedí s prvotní zrakovou kůrou. Stejně to dělá s informacemi sluchovými, hmatovými a dalšími.“
[Mozek a jeho duše - František Koukolík. Nakl. Makropulos, 1995, s. 131]

Co když je pořadí přenosu zrakových informací opačné, vysílač - přijímač?●   Perspektivní matematika   1, 2, ... 9   ●

 • Ludolfovo číslo určené zrakovým perspektivním prostorem. Vychází z Eulerovy řady pro výpočet π/4 - NOVÉ řešení?
 • Převod diskrétního bodu do iracionální velikosti Euklidova prostoru - závisle na počtu rozměrů - NOVÉ řešení?
 • Lissajousovy obrazce upřesní 1D kruh. Úsečka, ale vykreslená sinusoidou - NOVÉ řešení?
 • Blokové schéma vědeckého poznání
 • Sinusoida obhájí výpočetní vzorce n-rozměrných kružnic, vytvořených v souladu s aritmetickou řadou růstu rozměrů.
 • Souvislost: čtverec → kružnice  a  krychle → koule - ODLIŠNÉ řešení (pro D > 3)
 • Euklidova věta v perspektivě - PŘÍKLAD
 • Absolutně přesné hodnoty funkce sinus v perspektivním prostoru
— 3 —Axiomy speciální teorie relativity (změna plynutí času), zdůvodněné nespojitým prostorem a přetržitým trváním hmoty. Graficky:

Perspektivní časoprostor s bodovou sítí
Perspektivní diskrétní časoprostor

Speciální teorie relativity
kvantová

Vesmír, daný pulsy času a úseky délky (Planck), nepřepočteme do Euklidova prostoru.
Avšak lze přepočítat do zrakové perspektivy. Umožní současnou existenci více vesmírů, které si nepřekážejí.
 •  Dokud byl čas v Newtonově fyzice neměnný, pak na něm nebylo co zkoumat. Byl toliko posloupností dějů.
 •  Závislost relativistického času na rychlosti prokazuje, že čas má vlastnosti.
  Není pouhým sledem rovnoměrně řazených obrazů.
  Nabízí se jeho fyzikální podstata.
 •  Čas, odvozovaný z fyzikálních procesů nebo naopak? Paulina-Einstein-(Koch)
Pulsace základem časoprostoru; ve shodě s transformacemi, jež stanovil H. A. Lorentz:
~ 1,85487·10+43 pulsů tvoří 1 sekundu
  a také dráhu světla za 1 sekundu

●   Fyzika jako geometrie VII (STR)   ●Mechanické modely převádějí výpočty zpět - do zážitků lidských smyslů.  Prověřují vzájemný souhlas výpočtů se zážitky


Matematizace diskrétního, Euklidova a perspektivního prostoru   ČLOVĚK JDE KRAJINOU KROKY STEJNÉ DÉLKY

 • Vysvětlení lineárním světem Euklidovým

  Rozložená hmota určuje svět:  a2+ b2 = c2
  Jenže - někdy fyzikální veličiny neexistují (?), protože jejich výpočet je bezvýsledný: a = √2.

 • Pak   √MÁJA = JÁMA

 • Vjem nachystaných obrazů... MÁJA

  Je i druhé vysvětlení. Chodec - středový pozorovatel, má každý další krok opět první. Nikdy neudělá druhý - kratší krok,
  protože vždy zůstává středem stlačených souřadnic perspektivního prostoru:   a + b = c

  Každý další krok je stejné délky, aniž by žil v lineárním světě!


 • „I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku“
    —  Johann Wolfgang von Goethe


  Vysvětlení k významu perspektivního prostoru           STOP »

  Diskrétní prostor vede do perspektivního

  Důvod iracionalit

  Výpočet délky úhlopříčky čtverce je bezvýsledný.

  Ani čas - v trvání √2 sekund - hodiny nikdy neposkytují.

  hodiny

  Iracionality vznikají přepočtem do 1D prostoru -

   naznačují hypotetičnost Euklidova 2D prostoru.


  „Jestliže mohu mechanický model vytvořit, mohu věc pochopit“
    —  William Thomson - Kelvin


  „Na druhé straně se však dnes stále více ukazuje i to, že v myšlence kontinua je nějaká záhada, začínající budit dojem něčeho nezdravého. Prostě kontinuum začíná budit nedůvěru odborníků. Tito odborníci začínají volat po revizi všeho, co s kontinuem souvisí. Chtějí nahradit kontinuum něčím nespojitým, chtějí kvantovat matematiku nějak podobně, jako již předtím začali fyzikové kvantovat fyziku. Ozývají se další a další hlasy, požadující znovuprověření všeho, co bylo vybudováno na pojmu nekonečně malé veličiny, byť by to byly matematické vzorce a metody nesčetněkrát prověřené praxí. Tito odborníci ukázali, že lze stejné vzorce odvodit i z představ "kvantované" matematiky, pracující nikoli s veličinami nekonečně malými, nýbrž velmi malými.“

  [Kde začíná budoucnost - Jiří Mrázek a kol. Naše vojsko, Praha 1989]
  3D kříž obíhá povrchem 4D krychle

  Trojrozměrné těleso (3D kříž) na povrchu 4D krychle.
  Vzdálenost jeho středu ke konci každého z ramen je vždy 1 krok


  „Příroda nezná skoků“  -  nabádali středoškolští profesoři fyziky ještě dlouho ve 20. století.  Mýlili se  Video 2D Flatland

    ●   Fyzika krátce 1, 2, … 15 a video   ●

  ● Důvody prostorů Euklidova či bodového a perspektivního - ty odstraní iracionality i vyšších odmocnin
  ● Život s dvojrozměrným časem
  ● Nachystná virtuální realita: v batyskafu hledat ztracenou ponorku
  Ponorka ● A. Einstein odmítal důležitost matematiky ● Ošemetnost mechanického modelu ● Video, příběh k 2D prostoru ● A jiné
  — 4 —    „Žádné náboženské vyznání nehřešilo zneužíváním metafyzických výrazů tolik jako matematika“  —  Ludwig Wittgenstein (1929)   Fyzika?


  Blokové schéma člověka:
  ~ Kde vzniká hmota? Nad světem, jako virtuální realitou, roku 2007 uvažoval vědec Brian Whitworth [1]
  ~ „If the universe is a computer running along conventional programming lines, then who are we?“ [3]
  Časová základna - Procesor - Převodník - Pozorovatel
   - Mysl - Všeobecná paměť prostoru.     (2× schéma)
  Blokové schéma člověka - stručně   14 KB
  PDF   4× A4
  Blokové schéma člověka    24 KB
  PDF   5× A4    Návaznost opakovaných životů nabídl blog
  Geometrické zdroje fyzikálního poznání.
  Návaznost prostorů Euklidova, diskrétního a perspektivního.
  Současně a nově. (2× schéma):
  Blokové schéma vědeckého poznání   3 KB
  PDF  1× A4
  Různé rady.Vaše nelogická mysl spoléhá na chybnou matematiku a čísla. Není schopna chápat nejjednodušší věci.       (3× obrázek):
  Je to součást genetického naprogramování vašeho druhu
  Prokázat Konstruktéra   12 KB
  PDF  3× A4


  Omyly nenajdeme v matematice.  Najde fyzika příčinu bezvýsledných výpočtů v preferovaných prostorech?


  Deník Britské listy.cz
     Staroegyptské chrámové papyry:            
   Nikdy neotevřít dveře ani sebemenšímu zlu,
  neboť za tímto se vloudí řada jiných, větších


  Vliv zpětné vazby

  Bohumír Tichánek

  679 61 Letovice, ČR

  Odezvy ±

  Fórum Modely
           časoprostoru

  www.tichanek.cz


  Nabízené  geometrické prostředí  není výpočetní  náhradou  Euklidova prostoru  -  nýbrž  hledá  konstrukci Vesmíru 
  tmavý podklad
  Je to nemožnej cíl? Dnešní bláznovství vědou zítřka


  Modely časoprostoru
  — 1 —
  Fyzika  jako  geometrie
  - 2 -
  Perspektivní matematika
  - 3 -
  Fyzika krátce 15×
  - 4 -
  –––––––►
  + 6, 7, 8, 9
  OBSAH
  - 5 -


  — 1 —