●   Perspektivní matematika 1 - 9   ●


Diskr. prostor                        Zrak. persp.                                   
OBSAH:

●   Důvod Ludolfova π   ●

1. Ludolfovo číslo přepočítá z diskrét. do Euklidova prostoru
2. Pramen Ludolfova čísla

●   Výpočty kružnic   ●

3. Důkaz 1D kružnice. Lissajous 4. Výpočet vlastností nD kružnic - odlišně od zavedeného názoru
6. Geometrické posouzení 1D kružnice 5. Obvody 1D kružnic nevytvořily kružnici
7. Euklidovská 1D kružnice - Práce 7 sdružuje a krátí obsáhlejší soubory 1, 3 a 4. Téma sledují také 5 a 6.
8. Hodnoty funkce sinus
9. Euklidova věta v perspektivě
Člověk sleduje obrazovku televize, má zrakové a sluchové zážitky. Pročpak dvěma druhům zážitků neuvěří, že by měly být jeho skutečností? Vnímání perspektivního světa

Člověk sleduje svět, má zrakové a sluchové zážitky. A doplněné třemi dalšími - hmatovými, chuťovými a čichovými.

Následně je snad jistotou, že dva druhy ne, ale pět druhů zážitků musí být skutečností?

Ať fyziku podmíní matematika!

Vnímáme hmotu, věříme smyslovým vjemům. Ale vždyť naše smysly jsou tvořené onou hmotou…

14 témat 4D prostoru →  Stáhnout 1,…9 PDF.ZIP naráz:  1.027 KB
4D 
*.html
 ↓        

Obvod kružnice vždy racionálně:  22 KB


Ošemetné výpočty n-rozměrných kružnic


Obvody n-D kružnic jsou vždy iracionální. Jediná 1D kružnice má obvod racionální? [3. téma]
Obvod 1D bodové kružnice čítá 2, ale v Euklidově prostoru je to také 2? Vždyť bod Euklidova prostoru se zmenšuje svou velikostí k nule. [3. téma]
Přidávání geometrických rozměrů sleduje aritmetická řada. Výpočetní vzorec n-D kružnic však tomuto postupu (aritmetické řadě) neodpovídá! Růst mocnin Ludolfova čísla π je spojovaný - vzorcem výpočtů n-D rozměrů - do dvojic! [4. téma]

●   Důvod Ludolfova π   ●

1. Ludolfovo číslo přepočítá z diskrétního do Euklidova prostoru

Práce chce zdůvodnit příčinu Ludolfova čísla. Převádí výpočty z diskrétního do Euklidova prostoru. Hledá jednoznačný způsob převodu diskrétního bodu do iracionální velikosti Euklidova prostoru - závisle na počtu rozměrů prostoru. 1D kružnice diskrétní a Eu. prostor

3× obrázek, 5× tabulka


Ludolfovo-cislo-prepocita-z-diskretniho-prostoru.html    23 KB

2. Pramen Ludolfova čísla

Odedávna učenci upozorňovali, že nezkoumáme hmotu, nýbrž své smyslové vjemy. Nabízí se, že velikost Ludolfova čísla je určena zrakovým perspektivním prostorem. Ze svých zážitků nevýstižně odvozujeme Euklidův prostor.

Pramenem je Eulerova řada pro výpočet π/4.Eulerova řada

5× obrázek, 1× tabulka

PDF   5× A4
pramen-Ludolfova-cisla.html    23 KB

Základ světa:

Euklidův - Perspektivní

Wikipedia: Souřadnice lze v daném inerciálním systému volit libovolně. Obvykle se volí takový systém souřadnic, který
umožňuje zjednodušení matematického popisu sledovaného jevu…

●   Výpočty kružnic   ●

3. Důkaz jednorozměrné kružnice. Lissajous

5× obrázek, 2× tabulka

Využitím Lissajousových obrazců zdůvodnit odlišný způsob výpočtu 1D kružnice. Od průměru odlišuji rozkmit 1D kruhu.

Zdůvodňuje diskrétní stavbu světa?

dukaz-1D-kruznice-Lissajous.html    18 KB
PDF   5× A4

4. Výpočet vlastností nD kružnic - odlišně od zavedeného názoru

1× obrázek, 4× tabulka

Obvyklý výpočet 1D kružnice se řeší v Euklidově nebo v diskrétním prostoru?
Na vzorce obvodů a obsahů čtverce (krychle) navazují výpočty kružnice (koule). Tyto vzorce respektují aritmetickou řadu růstu rozměrů.
Avšak dosavadní teorie diskutabilně sdružuje geometrické rozměry do dvojic. Konkrétně 2D s 3D, 4D s 5D, atd. Ověřeno již v předchozím 3. souboru.

vypocet-1D-kruznice.html    15 KB
PDF    4× A4                       Dosud:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperkoule

6. Geometrické posouzení 1D kružnice

3× obrázek

Promítnutím koule z 3D prostoru na 2D plochu a pak do 1D prostoru se ukazuje potřeba respektovat nelineární promítání délky. To vede k odlišnému výpočtu povrchu 1D kružnice, s uplatněním iracionality.

geometricke-posouzeni-1D-kruznice.html    7 KB
PDF    2× A4

5. Obvody 1D kružnic nevytvořily kružnici

1× obrázek, 1× tabulka

Obvody n-rozměrných kružnic jsou iracionální, a jedině pro 1D kružnici racionální? Uvažuji, že skládáním kružnic vnikne povrch koule, kdežto skládáním 1D kružnic nesložíme 2D kružnici - dle dosavadního pojetí 1D kružnice.
Obvyklý výpočet povrchu a obvodu 1D kružnice neposlouží k výpočtu 2D kružnice. Odlišný postup nabízí jiné, vždy iracionální výsledky.

obvody-1D-kruznic-nevytvorily-kruznici.html    9 KB
PDF    3× A4

Je obtížné popsat cestu krátkozrakému. Protože se mu nedá říci: „Pohleď tam na tu kostelní věž deset mil od nás a dej se tím směrem.“ - Ludwig Wittgenstein (1929)

7. Euklidovská 1D kružnice

4× tabulka
Odlišný vzorec výpočtu 1D obsahu vytvořila rekurze z vyšších rozměrů. Práce sdružuje a krátí obsáhlejší soubory 1, 3 a 4.

Odmítá 1D kruh jako pouhou úsečku, nahrazuje ji sinusoidou. Navržený postup může posunout bodovou geometrii blíž k postavení základního světového prostoru.Přepočet čtverce na kružnici a krychle na kouli

Euklidova-1D-kruznice-Lissajous.html   14 KB
PDF   4× A4

Ještě v 19. století matematika změnila směr svého usilování (Cantor, Dedekind). Oddělila se od fyziky; neostýchala se pracovat s naprostými abstrakcemi, rozličnými nekonečny s vyplývajícími důsledky. Fyzice zůstala o to větší zodpovědnost při výběru takové matematiky, jež by měla popisovat náš svět. (~ Mario Livio) 1. Výpočet přisoudí úsečce iracionální délku.
2. Velikost této délky, velikost iracionálního čísla, neexistuje.
3. Nemá-li objekt délku, pak neexistuje. V našem světě nebo v Euklidově prostoru?
4. Co plyne z předchozích tří bodů?

8. Hodnoty funkce sinus

2× obrázek

V Euklidově prostoru jsou iracionality sin 45° a sin 60° přibližně známé; úplné přesnosti nedosáhnou. Upřesnitelné jsou až v perspektivním prostoru zrakového vidění.

hodnoty-sinus.html   5 KB
PDF   1× A4

9. Euklidova věta v perspektivě

Pravoúhlý 3úhelník. Perspektiva, diskrétní

4× obrázek  

Příklad. Trojúhelník v perspektivním prostoru.

Euklidova věta v perspektivě   10 KB
PDF   3× A4

Dle lidské dohody z 16. století je odmocnina ze dvou - číslem. Jeho podstatou je nesplnitelný příkaz:
Najdi číslo, které - násobené samo sebou - dává výsledek dvě!

  Cogito, ergo sum!

René Descartes 
(1596 - 1650)

  Nejdříve cítíme, že jsme,
  nato cítíme, že myslíme,
  pak teprve myslíme, že jsme.


   Jan Neruda  (1834 - 1891)     ∞ * ∞
Jsem smrtelný, tedy jsem.

Josef Šafařík
v knize
„Cestou k poslednímu“
Život je teď

Eckhart Tolle
Život je teď

Bohumír Tichánek       679 61 Letovice, Czech republic       📩       www.tichanek.cz

Modely časoprostoru
- 1 -
Fyzika jako geometrie
- 2 -
Perspektivní matematika
  3  
Fyzika krátce 15×
- 4 -
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
+ 6, 7, 8, 9
OBSAH
- 5 -

— 3 —