Čtyřrozměrná krychle  

Úhlopříčky různých prostorů    💾

Bohumír Tichánek

OBSAH

  1. Zdůvodnění promítnutých obrazců
  2. Výskyt úhlopříček
  3. Délky úhlopříček
*   *   *

1. Zdůvodnění promítnutých obrazců

Vícerozměrná tělesa lze promítat na plochu dvojrozměrného (2D) prostoru. Vzniklými obrazci se vyjadřují původní tělesa, nyní šikmo promítnutá.

Stěny skutečné krychle jsou tvořené čtverci. Avšak promítnutím krychle na plochu se čtverce přetvoří v obdélníky, kosodélníky či se zobrazí jediný čtverec. Nic zvláštního; vždyť takové zkreslení vidíme i u skutečné krychle v denním životě, ve skutečném 3D prostoru. To proto, že náš zrak zpracuje obrázky také jen plošně, zachycené povrchem oční sítnice.

Rovněž 4D krychle se promítne na 2D plochu. Zobrazí ji tvarově zkreslené 3D krychle. (Zobrazeno v předchozím textu Vznik čtyřrozměrné krychle - V, například 5obr12.)


2. Výskyt úhlopříček

Diskrétní - bodový obrázek ukazuje všechny 4D úhlopříčky svým způsobem (obr. 1).Obr. 1.
(27× obrázek) Úhlopříčky stěnové, tělesové a čtyřtělesové (8×)

Zobrazit jediný obrázek:

4 8 16 20 21 22 23 24 25 26 27


Obr. 2. Úhlopříčky stěnové, tělesové a čtyřtělesové srozumitelně : 14x obrázek   260 kB

Ale nemají se snad zahrnout i další úhlopříčky? Vždyť okrajových krychlí je osm, těmi jsou tvořeny trojrozměrné okraje pro tuto 4D krychli (obrázek zde).
Ne, víc než osm čtyřtělesových úhlopříček 4D krychle nemá. Okrajové krychle, tvořící povrch 4D krychle, mají své tělesové úhlopříčky, nám dobře známé.


3. Délky úhlopříček

Rozfázovaný obrázek předvede úhlopříčky krychlí o různé rozměrovosti (obr. 3). Začíná 1D krychlí = úsečkou a pokračuje až k 5D krychli.

Euklidův prostor, plný iracionalit, vždy čtverci přisoudí úhlopříčku nevypočítatelné délky. Jednotkový čtverec (o straně a = 1) má úhlopříčku u délky odmocniny ze 2, dle Pythagorovy věty.

Jinak u nedoceněné perspektivní geometrie, která vystihuje zrakové zážitky. Užívám pro ni nelineárně cejchované osy. Souřadnice x, y a z, umocněné na druhou, dbají perspektivního zmenšování objektů, které se vzdalují od pozorovatele: x2, y2 a z2. Obraz, předložený do vědomí, navíc dotvoří mozková činnost pozorovatele (text ZDE).

V prostoru perspektivních zážitků se intenzita vzdalování objektu zmenšuje a to úměrně ke vzdálenosti. V takové geometrii má jednotkový čtverec délku úhlopříčky u = 2. Naopak v Euklidově prostoru bychom úsečku u = 2 předpokládali zobrazenou jako delší, nikoliv jen jako úhlopříčku jednotkového čtverce; přečnívala by.

Podkladem hledaných perspektivních zobrazení je diskrétní prostor (obr. 3obr4). V něm se matematické vyjádření délky nemění - ať je počátku [0,0] blízko nebo daleko; vzdalováním se mění geometrická délka jen v perspektivním zážitku (obr. 12obr3).

Krychle o hraně a = 1 má tělesovou úhlopříčku Euklidova prostoru u = √3. Pro 4D krychli o hraně a = 1 vychází čtyřtělesová úhlopříčka délky u = √4 = 2. A tak dál.

Každou úhlopříčku v obrázku označuji číslem, které značí její délku. A to v prostoru s kvadraticky cejchovanými osami, jenž připomíná perspektivní prostor. V něm má krychle prostorovou úhlopříčku délky u = 3, bez odmocniny.


Tabulka - Délky úhlopříček n-rozměrných útvarů

n-rozměrný jednotkový čtverec:   1D 2D 3D 4D 5D ...
 Délka úhlopříčky - prostor Euklidův 1 √2 √3 2 √5 ...
 Délka úhlopříčky - prostor perspektivní 1 2 3 4 5 ...


Úhlopříčky 1D - 5D   

Obr. 3. Délky úhlopříček 1D - 5D útvarů - spojitě (30×) v prostoru x2, y2, z2, ...

Zobrazit jedinou fázi 3. obrázku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Při promítání jednotkové 4D krychle na euklidovskou plochu 2D, při jakémkoliv jejím otáčení, se nemůže objevit 4D úhlopříčka delší než 2. Toho dbá poslední obrázek (obr. 4), kdežto předchozí obrázky natahovaly rozmístění sousedních krychlí ve prospěch srozumitelnosti výkladu.

Při zakreslení 4D úhlopříčky, v největší délce u = 2, se nezobrazí žádná stěna jako čtverec. Již jinde jsem zmínil, že ukazuje-li se krychle jako nárys čtverce, pak již nezobrazí žádnou z dalších stěn. Zde však obrázky tuto zásadu nedodržují.


Poměr strany a úhlopříčky 4D

Obr. 4. Čtyřtělesová úhlopříčka kratší než dvojnásobek strany


www.tichanek.cz