STR s hypotetickým pulsním zdrojem   💾   Odkaz PDF

Bohumír Tichánek

12.11.2023

1. Diagram časoprostoru podle Minkowského

časoprostor Minkowského

Obr. 1. Minkowského diagram

Zpomalený čas hvězdoletu ani zastavený čas fotonu nelze z diagramu vyčíst.


2. Časoprostor s rovnocennými veličinami času a prostoru - SOUMĚRNÝ DIAGRAM

{1} Lorentzova transformace         t = t0/sqrt(1 – v2/c2)

{2} Pythagorova rovnice               (v/c)2 + (t0/t)2 = 1

v… proměnná rychlost sledovaného objektu [m/s]
t… proměnný relativistický čas [s]
t0… čas objektu bez pohybu [s]
c… rychlost světla [m/s]

časoprostor souměrný

Obr. 2. Vlastní (zpomalený) čas objektů lze najít na svislé ose souměrného diagramu

Provedení obou os vyjadřuje rovnocennost času a prostoru. Foton letí po vodorovné ose.
Na hvězdoletu uplynulo 2,8 s, kdežto na Zemi 3 s.
Spojité provedení časoprostoru však nedává názor, jakým způsobem je uskutečněn a to ve prospěch vnímajícího vědomí.

3. Diskrétní časoprostor

časoprostor diskrétní

Obr. 3. Diskrétní stav po 20 pulsech ve 2D časoprostoru

Hypotetický Zdroj neustále tvoří pulsy [PE], z nichž vznikne čas [PT] nebo délka [PL]. Lze přihlédnout i k obecné TR [PF].
Pulsy nejsou vyjádřené jednotkami času a délky - sekundami a metry.
Až kvadratický přepočet převede pulsy do vnímaného spojitého časoprostoru.
Pulsy zabezpečí stálou rychlost světla; tím zdůvodní postulát.

4. Diskrétní časoprostor nelze přepočítat do Euklidova prostoru. Je však přepočítatelný do perspektivního vnímání


20 pulsů ~ √2 s ~ 300.000·√2 km

Obr. 4. Spojité perspektivní vnímání s vyznačením rastru

Perspektivní vjem délky uplatňuji i na čas.
Následně časová perspektiva vysvětlí zbytnělý lidský pocit časové přítomnosti. Kvadratický přepočet časových pulsů do lidského vnímání je příčinou: např. vzdálenost 0-1 je větší než ostatní.

Informace jdou do vědomí, perspektivně přepočtené z diskrétního prostoru. Až zážitky v lidském vědomí vytvářejí Vesmír. Přitom veškeré zásahy jedince do látky Vesmíru se ihned přenášejí do zážitků ostatních tvorů, v jejich vnímání perspektivního Vesmíru.

Takový přístup dovoluje existenci mnoha vícerozměrných vesmírů, aniž by si vzájemně překážely.

Occamova břitva zdůrazní naše zrakové a sluchové zážitky - perspektivní prostor. Ten nemá iracionální čísla, zavedená v prostoru Euklidově - řešení ad hoc.
Euklidův prostor není smyslovým zážitkem a nekončící výpočty znevažují jeho provedení ve hmotě.
Zásadní text ke speciální teorii relativity obsahuje deset obrázků, i rozfázovaných.


www.tichanek.cz