Služby vědě (1.)   💾

Bohumír Tichánek

Je mnoho duchovních názorů, mezi kterými bývá třeba rozlišovat. Dílo Boženy Cibulkové můžou někteří lidé zahrnout mezi přínos falešných proroků? Jenže sledujme, promýšlejme obsah sdělení a až pak hodnoťme. Přihlédněme, jak se kdo z lidí cpal do popředí a i z toho posuďme význam jejich díla.

Její sdělení jsou výstižná. A z toho mi plyne, že za zveřejněným dílem, dle jejího, stojí vysoká duchovní bytost. Autorka přece neměla nějaké vzdělání z mnoha oborů, kterých se její dílo dotýkalo. Tudíž mohla psát podle inspirace, které se jí dostávalo.

Květoslav Minařík netvrdil, že by jeho tvorba byla přenosem shora. Naopak napsal, jak odmítl, když mu neviděné Podstaty nabízely, že mu samy nadiktují potřebné myšlenky. Přesto je jeho přínos vynikající. Jeho dílo je nanejvýš logické, avšak nepsal o oborech, které neovládal.

Velký význam předložených myšlenek hodnotím podle obsahu spisů obou zmíněných lidí.

Zcela logicky; člověk neznalý duchovních vlivů, jen s nevírou v takovou skutečnost, nemůže uznat nadzemskou inspiraci B. Cibulkové nebo W. A. Mozarta.

~ Modře psané věty sdělila podle duchovního poznání paní Božena Cibulková [0].

* * *
~ Od služby vědě žádám:
~ Překonat závislost poznání na fyzikálních prostředcích a jejich objevech.

Pokyn vidím vztažený k materialismu - nutno sledovat také zásady, zákony, prostředky a způsoby, které do světa přicházejí shora. Které nadprostor našeho "Matrixu" k nám vnáší. Pojem Matrix se obvykle chápe jako něco zle ošidného, nachystaného ke škodě zúčastněných osob. Tímto pojmem však nahrazuji neutrální víceslovný pojem - virtuální realita. Překonáním závislosti na hmotě si usnadníme touhu sledovat pokyny shora. Je potřebné vyhodnocovat dějiny, náhody, uskutečněné a neuskutečněné záměry, které kdy vznikly. Jak dopadly v závislosti na okolnostech a na svém hlubším smyslu. Ony nezávisí přímo na pitvání hmoty.

Byly úspěchy husitů dané jejich ušlechtilým směrováním? Cituji z internetu:

Jak píše Kejř v knize o husitech: "Husitství nezavrhlo bezvýhradně trest smrti, ale rozhodně omezilo jeho zneužívání a ozvaly se i hlasy požadující jeho úplné zrušení [...] proto mohl roku 1433 při basilejských diskusích prohlásit čelný člen husitské delegace M. Jan Rokycana, že v Praze nebyl již řadu let nikdo popraven pro krádež."

Jiný významný představitel husitů, Mikuláš z Pelhřimova, při těchto diskusích dokonce řekl, že za svou osobu trest smrti zcela odmítá, čímž, jak konstatuje Šmahel, překročil mentální obzory vlastního hnutí i tehdejší Evropy. [1]

Byl krach husitského hnutí odvislý od spanilých jízd, od násilností?

Kněz Prokop Holý

Není jinak možno, než že dlouhou válkou mysl lidská zdivočí. I u Prokopa jest pozorovati tu a tam jakousi přihroublost a nevybíravost ve výrazech slovních, kterouž nutno přičítati aspoň částečně na vrub dlouholeté vojně, a nelze se diviti, jestli z bývalých obcí, polem pro jméno boží pracujících, staly se roty loupeživé, kterým byla již cizí vroucnost prvních bratří a sester. Souvěké zprávy mají jen nářky na vojsko polní.

Buď jak buď, vždy více přibývalo v Čechách těch, kteří pohlíželi na polní obce táborské i sirotčí jako na veřejné zhoubce zemské. Takovouto pověst získala si vojska hlavně teď v poslední době za obléhání Plzně, odkud vyjížděly jednotlivé zástupy daleko široko po Čechách na plen. [2]

~ Hledat další a nové cesty v průzkumu člověka, jeho živého světa a prostorových jevů.

Zajímavé je srovnání nejstarší nepřerušené civilizace čínské a mladší evropské. Evropa dala světu vědu - ale Číňané postupovali v průzkumech jinak a také získali mnoho podobných poznatků.

E. Bondy popisuje:

Základní princip pohybu tao je návratnost, zvratnost. Nyní pak přichází jedno z nejhlubších filosofických poznání, kterého bylo kdy dosaženo; zdroj pohybu a věčné energie tao je v tom, že tao koná, že se realizuje, že je ho používáno. s. 66

Lao vypovídá: "Odkud to vím? Právě skrz to." Laovo Tao je pojem racionální intuice - není to výsledek mystického zážitku, tím méně nějakého jógového cvičení. Racionální intuice jistě není logické poznání, ani výsledek induktivní vědecké metody. Jestliže Lenin obhajoval nutnost tvůrčí fantasie - tedy rovněž postupu ne "vědeckého", tím spíš musíme obhájit právo na racionální intuici. Odvolávat se na vědu psychologickou. s. 68 [3]

Konkrétně o úspěších staré Číny, v překladu z cizího jazyka:

Stejně jako umění je i věda staré Číny doložitelná už pro nejstarší dobu. Ale pro Číňany nikdy nebyla věda souhrnným systémem znalostí objektivních, zákonitých vztahů v přírodě a ve společnosti, nýbrž konglomerátem poznatků a spekulací, jejichž základem bylo nazírání na působení dvou dualistických přírodních sil - jin a jang, které se projevovalo ve všech věcech a jevech. Čínští vědci skoro nikdy neusilovali o to, aby své názory například na úseku přírodních věd zobecnili a dospěli k formulaci všeobecně platných zákonů, jejichž správnost mohla být prokázána pokusem. Přesto ve všech vědeckých disciplinách dosáhli úspěchů plně srovnatelných s úspěchy jiných národů. s. 180

Už v době Chan věděli čínští historikové, že v technickém vývoji následují po sobě doba kamenná, bronzová a železná, a že jim byla známa i základní kritéria pro starší a mladší dobu kamennou - což jsou poznatky, k nimž se v Evropě dospělo teprve zhruba před sto lety. Obdobně jako Lucretius Carus v první polovině posledního století před Kristem, nezakládali ani Číňané tento názor na exaktních archeologických výzkumech, nýbrž na pozorování přírodních národů, žijících v jejich bezprostředním sousedství. s. 52

Analýzou bylo prokázáno, že přezka na opasku, která pochází z hrobu jednoho slavného generála z 3. století a byla nalezena roku 1956 u I-singu --- je z 85% hliníku, jde tedy o téměř čistý hliník. s. 65

Kotle pro odpařování solanky se vytápěly pevnými palivy, zemním plynem nebo ropou. Zemní plyn se užíval od doby dynastie Chan, s navrtáváním zdrojů ropy se údajně začalo kolem roku 200 před Kristem --- Zemní plyn byl veden hliněnými rourami nejdříve k plynoměrům a pak teprve k varným kotlům. Plynoměry byly tři metry vysoké dřevěné nádoby ---. s. 68

Četnost skleněných nálezů v hrobech uvádí v pochybnost tezi, že Čína neznala vlastní výrobu skla. --- Charakteristický podíl olova a barya způsoboval vysoký lom záření, jakého v Evropě dosáhl teprve roku 1884 Schott v Jeně. s. 70

Rychlý vývoj knihtisku vedl v době Sung ke zřizování knihoven knižními fondy přesahujícími 100.000 svazků. V 11. století vynalezl kovář Pi Šeng tisk z pohyblivých typů z keramiky. Od doby Ming se tyto typy vyráběly z olova. s. 73

Již ve 3. století po Kristu čínští inženýři zkonstruovali diferenciální nebo vyrovnávací soukolí. --- k pohonu figuriny na vozíku, která při jízdě neustále ukazovala k jihu, bez magnetu. s. 74

Pro obranu byly roku 1044 nasazeny plamenomety s ropou s pístovými čerpadly. --- s. 79 [4]

~ Obracet pozornost od hmoty k psychice.

Hmota je pomůckou pro provozování světa. Avšak poslední staletí nám hmotu povýšila na smysl života. Tápající vývoj nebo naopak stagnace náboženství tomu napomohly.

Smyslem existence světa je vnitřní vývoj jeho tvorů, člověka. Televize vyzařuje světlo, jež náruživě pozorujeme. Vesmír vyzařuje - předkládá hmotu, jíž často podléháme. Fyzika zná podstatu hmoty jako vlnění, jakoby záření čehosi. Jak dalece se uplatňují opakované zvířecí životy? Nejen hmotný, ale i duchovní život jde směrem nahoru - od nejjednodušších organismů směrem k dokonalejším; nenapíšu však k člověku. Píše se o milionech opakovaných životů, a to značí vtělování nejprve do primitivních organismů.

Svůj volný čas, moucha zavřená v místnosti, věnuje snaze uniknout směrem ke světlu. Člověku doporučme totéž, ovšem v jiné oblasti. Joseph Fratrel (1730–1783) - Alegorie astronomie

~ Studovat život ze stran vnitřních příčin a mentálního pohybu lidstva.

Ekonomie má na to, aby uspořádala vztahy mezi lidmi tak, že základ - hmota se bude dostávat všem v potřebném prospěšném množství.

Joseph Stiglitz (Nobelova cena za ekonomii roku 2001) byl hlavním ekonomem a viceprezidentem Světové banky:

Ekonomové už dlouho vědí, že "externality" ekonomických aktivit, jako je znečištění vod a ovzduší, jsou příkladem toho, kdy tržní řešení nefungují.

Je ironií dějin, že ve stejné době, kdy vědci po celém světě rozvíjeli tyto myšlenky (selhání trhů) a prohlubovali své poznání o omezeních trhů, mezinárodní ekonomické instituce neúnavě prosazovaly Washingtonský konsenzus - stojící na tržním fundamentalismu - který selhání trhů ignoruje. A zatímco na akademické půdě už myšlenka omezených trhů zdomácněla, do rozhodovací úrovně mnoha mezinárodních ekonomických institucí nadále nepronikla. [5]

~ Zabývat se experimenty s účiny normální i deformované psychiky na celou oblast života Země, i na zjevy zdánlivě odlehlé, protože fyzické a hmotné.

Fyzické děje našeho světa nebývají bezúčelné. I oběť, číslená sedmi lidmi, zemřelými na místě katastrofy, měla svůj význam. Zdroj nejčistšího nápoje - studánka napovídá, že vlakové neštěstí u Studénky na trati Ostrava - Přerov roku 2008 nám ještě prodloužilo termín k dalším pokusům o povznesení civilizace.

Ledacos není všeobecně známo; nejen Vesmír, ale i vlády nám tají všelicos! Ale:

Politici mívají strach před velkými diskusemi - a to je naše šance. Výhrůžka politikům rozpoutáním velké diskuse je účinná. [6]

~ Hledat cesty k mozkovým energiím, k jeho tajným spojovacím ústřednám a detektorovým systémům.

To by lépe postihli specialisté neurologové. Snad právě oni posoudí názor odjinud - o setkání s nelogičností v lidském jednání sděluje inspirativní - konspirativní Quetzal:

A jelikož se denně s touto nelogičností setkáváš, nemáš ani možnost na čas se jí zbavit, aby ses mohl znovu vzchopit. Tím se stále zvětšují elektrické mozkové proudy, hromadí se, a to pak při nadměrném napětí může vést ke ztrátě vědomí, tedy ke zkratu. Tehdy upadneš okamžitě do bezvědomí, které potrvá určitou dobu ---. s. 76 [7]

Neválčí spolu rodiče mezi sebou, rodiče a děti, nestřílejí vesničané puškami proti sobě. V České republice nezbrojí Pardubice proti Hradci Králové. Dosud však mají výhrady lidé proti lidem, vedení lidmi. Jeden stát zbrojí proti druhému státu. Opět, využití mozkových energií je ve vojenství - zneužití:

Protiteroristické jednotky ve vyspělých zemích mají již nyní k dispozici lasery, které mohou na vzdálenost několika kilometrů oslepit člověka (dočasně) nebo vyřadit systémy nočního vidění (trvale). Kromě toho existují vysílače světelných záblesků v přesně určené sekvenci a rytmu, což působí na zraková čidla zadního mozku a rozpoutává bouři elektrické aktivity blížící se epileptickému záchvatu. [8]

~ Pronikat k částicím kosmických látek jiných struktur zákonitostí, než má až k jádru probádaná hmota.

Pronikneme hlouběji do hmoty, k jejím tajemstvím? Zbraně k tomu nepotřebujeme, přesto se mnoho nového získává nešťastným vojenským bádáním.

K dematerializaci a následné rematerializaci v jiném místě prostoru bylo sděleno:

Jakmile tento proces začal, pak vše již probíhá bleskurychle a automaticky, takže již samozřejmě nelze nic korigovat. Proto musí být vše provedeno v každém směru absolutně přesně, neboť by se jinak mohly vyskytnout katastrofální, nenapravitelné a nevratné poruchy.

Pro každé těleso existuje něco jako "stavební vzor", který je zapotřebí k tomu, aby se po rozložení tělesa mohl svazek energie naprosto přesně opět rematerializovat do posledního detailu, takže se zcela obnoví původní stav daného tělesa. Jak rozložení, tak i opětné složení musí proběhnout časově absolutně synchronně, neboť by jinak došlo k velmi nepříjemným překvapením, kdyby byť i jen velmi nepatrné dílčí oblasti daného tělesa prošly tímto procesem buď příliš brzy nebo příliš pozdě. s. 92 [7]

Dál se upozorňuje, že naše současné fyzikální poznatky k vysvětlení nestačí - a to ani svými zavedenými pojmy. Takže Filadelfský experiment [9] patří do imaginárního nazírání dějin 20. století. Anebo známý popis katastrofálního výsledku naznačuje opak?

~ Podrobit přírodu většímu ovládnutí člověkem.

Připomenu, že jsme již mnohem dál. V něčem skutečně přírodu ovládáme, nasadili jsme jí uzdu, šleháme ji bičem a dokonce ji vedeme na porážku. Jenže ona už si toho všimla:

~ Když zaržá - hurikány řádí ~ když vyhodí zadkem - sopečná činnost nebývale vzroste ~ když kopne kopytem - udeří do země meteorit ~ když kousne - zlá epidemie zařádí ~ když zalehne? ~

Ekonomie naznačuje, že ochranná ekologie je možná, až když společnost zbohatne. Opačný přístup však upomíná na prvotnost přírody - Eskymáci nepokročili, protože přírodní zdroje skoro neměli.

Zničit si přírodní prostředí? Nechat kozy, aby spásly celou vegetaci ostrova, takže po splavení půdy zbyly holé skály, to se lidem neosvědčilo. Kolik ornice a kolik rozlohy orné půdy se ročně v České republice ztrácí, jak naše postupy souvisejí s vysoušením krajiny, to známe také. I když Španělsko trpí ztrátou lesů víc, než zatím my, svými chybami. Jejich chybami - našimi chybami.

Ještě je čas pustošení zastavit, ale opravdu nejvyšší čas, neboť Země si to nechce dál nechat líbit. Začíná se bránit. Vrací ránu za ranou, a opravdu to nemá nic společného s tím, co na obranu uvádějí všelijací chytráci a nesvědomití lidé, kteří tvrdí, že na Zemi se vždycky odehrávaly zvláštní jevy a ty že se musejí čas od času opakovat, a ani zemětřesení ani bouře, ani takřka celosvětové odumírání lesů nejsou zdaleka tak hrozné, jak to tvrdí škarohlídi. Jenomže tohle je další krok k zločinu proti Zemi a veškerému životu. Události, které přijdou, skutečně nejsou opakováním přirozených jevů, nýbrž obranou přírody a planety samé. s. 207 [7]

~ Rozvinout nové technické prostředky k ulehčení lidské práce.

V osmdesátých letech socialistický průmysl horko - těžko držel krok s Japonskem a s dalšími vyvinutými státy při konstrukci a zavádění robotů do tovární výroby. Pak se Československo vrátilo do ekonomie 19. století a spolu se světem i české továrny umísťují roboty převážně tam, kde horší prostředí by ohrožovalo lidské zdraví - například lakovny se škodlivými chemickými výpary nebo nejtěžší monotónní práce.

Ukázalo se, že technici jsou dál než ekonomové. Jak by bylo možné z továren odvést lidi a nahradit je roboty, když by pak lidé nevydělávali peníze na nákup zboží?

Inženýři energetici dbají, aby do sítě neposlali víc elektřiny, než se současně spotřebovává. Ekonomie však rostoucím bohatstvím, vyjádřeným penězi a pustošením přírody, vytváří stále větší bublinu. Něco z bohatství připadá i na užitečné věci - jenže pokrok ve zdravotnictví si stěžuje na nedostatek peněz. A to není chyba výzkumníků. Zbytnělé vzdělávání lidí, opakovaná výroba aut, mobilů, nábytku, atd., skrz jejich zkrácenou životnost, nejsou tím nejlepším postupem.

~ Dát jim (technickým prostředkům) náležité místo jako prvku sloužícímu, ne však ovládajícímu svět a zaměstnávajícímu všechno myšlení.

Pročpak ekonomie, ve svém tanci, se potácí s neúspěchy? To je moje, řekl Soběslávek na pískovišti.

Softwarový gigant nemá v současnosti ve svém odvětví do čeho investovat (22. 7. 2004)

Jedna z nejbohatších firem na světě, americký Microsoft, se rozhodla, že během následujících čtyř let rozdělí svým akcionářům více než 75 miliard dolarů. Je to tolik peněz, kolik potřebuje Česká republika zhruba na tři roky pro své hospodaření, nebo kolik požadoval americký prezident George Bush pro válku v Iráku.

Microsoft hodlá vyplatit jednorázovou dividendu tři dolary na akcii, což jej bude stát 32 miliard dolarů. Pravidelnou roční dividendu pak firma zdvojnásobí na 32 centů na akcii. Tak vysokou dividendu nevyplatila zatím žádná firma v historii. "Nevidíme aktuálně odvětví, kam dále investovat," uvedl mluvčí českého zastoupení Microsoftu Jiří Grund. "Kromě vyplacení dividend neměla společnost příliš na výběr. Tak obrovský objem hotovosti se dá při velikosti Microsoftu jen těžko rozumně proinvestovat." [10]

Komu, komu chybějí peníze, které firmám přebývají, až nemají kam investovat? Chtivost nám neporadí, co dělat s vytvořeným bohatstvím.

~ Zpomalit výzkumy kosmické a hlubinných zemských i mořských prostorů, pokud na Zemi nebude mír.

~ Osvobodit vědu od služby ničení.

Předchozí sdělení přiřadím vzájemně k sobě. I setkání astronautů - s Měsícem - patří do výzkumu kosmu. K čemu setkání se zásadně novými poznatky, které vlastně by ani nebyly vědeckými, když jejich zhodnocení by bylo obvyklé, pošetilé.

Znalí lidé se ptají, na co se čeká a přitom tato sdělení byla předána už dávno.

Projev prezidenta republiky V. Klause, 8.5.2010, na Vítkově u příležitosti 65. výročí skončení 2. světové války:

"Přicházejí věci, které se celým generacím zdají být nemožné, fantaskní, vzdálené." [22]


Literatura

[0] Programy - Božena Cibulková, www.buh.webpark.cz
[1] Hus - chaot a kruťas? - Jan Novotný, www.blisty.cz/2005/7/25/art24238.html
[2] Kněz Prokop Holý - Alfons Neubauer. Zvláštní otisk z Českého Časopisu Historického XVI. (psáno roku 1910)
[3] Čínská filosofie - Egon Bondy. Vokno, Praha 1993
[4] Kultura ve staré Číně - Walter Böttger. Panorama, Praha 1984
[5] Joseph Stiglitz. Časopis Ekonom č. 50/2001/s. 22
[6] Časopis Respekt č. 43/1996/s. 17
[7] UFO: ...A přece létají! - Guido Moosbrugger. ETNA, Praha 1993
[8] Ruské zbraně. Co se stalo roku 1969 na Sibiři? - Lukáš Visingr. www.military.cz/accessories/Siberia-1969.htm
[9] "Zmizení" torpédoborce Eldridge aneb elektromagnetické pole a vojenství - Zdeněk Hák. Rok 2002. www.dusatko.org/downloads/eBook/Experiment-2.pdf
[10] Hany Farghali, Hospodářské noviny, 22.7.2004
[22] www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-vaclav-klaus/vybrane-projevy.../147.shtml

(původně zveřejnil Gnosis9.net, 20.11.2010)

www.tichanek.cz