Kvadratický - perspektivní zrakový prostor

II - jen obrázky

Bohumír Tichánek

Diskrétní prostor - například šachovnice.
Kvadratický prostor - osové souřadnice Euklidova prostoru má umocněné na druhou.
Perspektivní prostor - je daný zrakovým i sluchovým vnímáním člověka.

Poměr 1. a
    posledního tónu oktávy 1:2

Obr. 1.

Více jsou akceptovány takové obory poznání, které jsou matematizovatelné.Čtverce jako
    úhlopříčky

Obr. 2.

Euklidovu prostoru byl zaveden další druh čísel - iracionální, např. odmocnina ze 2. Matematika byla obohacena. Occamova břitva?


Perspektivní zmenšování

Obr. 3.

Není snadné popsat to, co máme ve vědomí.lineární a
    kvadratické měřítko os

Obr. 4.

Kvadraticky cejchované osy.Perspektivní
    zobrazení

Obr. 5.

Zdůraznění blízkých jevů napomáhá přežití tvora.Výpočty
    Euklidovy kružnice

Obr. 6.

Věda používá matematický popis světa, který je někdy nepřesný.
Výpočty
    perspektivní kružnice

Obr. 7.

Prostředí s kvadraticky rozloženým prostorem je snadno matematizovatelné.Vjem velikosti -
    Euklid. prostor

Obr. 8.

Euklidův prostor posuzuje výšku objektů velikostí zorného úhlu.
Vjem
    velikosti - Perspektiva

Obr. 9.

Zážitky můžou být do vědomí přenášené hotové - kvadraticky stlačené.

Ernst Mach - tělesa vznikají ze zrakových zážitků.
Linearizovaná Pythagorova věta

Obr. 10. Linearizovaná Pythagorova věta

Jsou-li zrakové vjemy nevyvratitelné, pak tím víc sledujme jejich původ.
Srovnání Euklidova
    a kvadratického prostoru

Obr. 11. Porovnání

Osy kvadratické, rovnice lineární:             a + b = c

Osy lineární, rovnice kvadratická:          a2 + b2 = c2
Kvality „kvadratická - lineární“ jsou
    zaměněny

Obr. 12.

Barevné ovály zdůrazňují prohození kvalit „kvadratická“ - „lineární“.
Osy kvadraticky cejchované s pravítkem a
    kružítkem

Obr. 13.

K ocejchování os kvadratickým měřítkem postačí kružítko s pravítkem.Prostor
Euklidův Perspektivní
Délka 1D racionální či iracionální racionální
Hodnověrnost tradice od Pythagora smyslový zážitek
Matematizovatelnost až dohodou o nových číslech splňuje
Řád rovnic kvadratické lineární
Převod z diskrétního ne 1) ano

Tab. 1. Srovnání prostoru perspektivního a Euklidova lineárního

Snadná matematizace perspektivního prostoru nabízí, že skutečný svět je daný právě jen našimi smyslovými zážitky.


Připravil B. T.     www.tichanek.cz
Jiný prostor IIv

www.tichanek.cz