10 kapitol - pdf    ←   Světový nelineární prostor   →   10 kapitol - html

Bohumír Tichánek

Obsah
0. Úvod
1. Možnosti geometrie

2. Perspektivní zmenšování

3. Informatika

4. Pythagorova věta

5. Matematizace Euklidova prostoru?

6. Datový proud z databáze

7. Zdůvodnění perspektivního světa  (7.1. - 7.2. - 7.3. - 7.4.)
8. Zhodnocení perspektivního prostoru
9. Odstranění iracionalit
10. Shrnutí poznatků
        Literatura

(TADY jen 7. kapitola)
↓↓↓

7. Zdůvodnění perspektivního světa

Délková měřítka užíváme v Euklidově prostoru. Zde naopak zkouším využívat prostor tak, jak ho vidíme. Ovšem zraková perspektiva není alternativou prostorů zakřivených nebo Euklidova. Je nevyvratitelná, z ní se vychází! Perspektivou ověřme výpočetní závěry současných fyzikálních názorů.

7.1. Perspektivní

Prověřuji matematizovatelnost perspektivního světa (obr. 9 - vpravo), s černými čísly na osách. Použiju dvě metrové tyčky. Na ose x2 umísťuji první tyčku o délce 0-1 (KJ) a druhou o délce 1-2 (JI). Každá se zobrazuje v jiné délce - vlivem perspektivy. Vytvořily vodorovnou úsečku KI. Když ji pootočím z osy x2 o 45°, zakreslím KM. Nadále má délku 2 m; je stlačená perspektivou.

Čtverec KJML je přepažen úhlopříčkou KM, o racionální délce 2 metry. Pythagorova věta získává, v prostoru kvadratických souřadnic, lineární tvar. Zde konkrétně KJ + JM = KM. Linearizovaná Pythagorova věta nezná iracionální délky.

Zdůvodnění racionální úhlopříčky čtverce

Obr. 9. Zdůvodnění racionální úhlopříčky čtverce

7.2. Euklidův

My však pracujeme s Euklidovým lineárním prostorem (obr. 9 - vlevo). V něm první tyčce KJ správně určíme délku 0-1, jenže té druhé určíme stejnou délku. Ať má červenou délku 1-2 (JG). Dřevěnou tyčku jsme sami vyrobili, proto soudíme, že ona nadále existuje stejná, jako když jsme ji měli v rukách. Ale - žijeme v hmotném světě, anebo jsou nám do perspektivy promítány jen zážitky, podle Platónovy jeskyně?

Při chůzi mívá každý další krok stejnou délku; z toho usuzujeme, že svět je lineární.

Jenže každý první krok má stejnou délku KJ i v perspektivní geometrii (obr. 9 - vpravo). Nikdy neuděláme druhý krok, stále jsme středem (K) perspektivního světa.

Spřažení dvou tyček přisuzujeme délku KG = 2 m (červeně), v Euklidově prostoru. Tato tyčka KG je stranou největšího čtverce KGXU.

Pokud obě tyčky, předpokládané z bodu K do G (Euklidova délka 0-2), nyní pootočím do směru úhlopříčky, pak začínají v bodě K a končí v bodě P. Dvojice je úhlopříčkou KP ve čtverci KIPR Euklidova prostoru. Úhlopříčka KP má (Euklidovu) délku 2 m. Pythagorova věta KI2 + IP2 = KP2 sděluje délku strany KI pro tento čtverec KIPR, a to odmocninu ze 2.

Matematika neumožňuje výpočet odmocniny ze dvou. Chybějící výsledek sděluje, že  Euklidova geometrie nevysvětluje způsob, jakým je hmota našeho světa rozložená v prostoru.


7.3. Zhodnocení

Zásadně jsme zvyklí uvažovat Euklidův prostor, ačkoliv jeho otázná - přibližná matematizace mu nenasvědčuje. Při hledání konstrukce světa neopomínám perspektivní zobrazování.

Nadále má člověk nutkání namítat, že vzal dvě metrové tyčky, nasměroval je úhlopříčně a ony dávají... Jenže matematika předkládá možnost - či snad prokazuje, že hmota je iluze. Co se nachází za zrakovými zážitky? Vyrobená tyčka takto není z pevné hmoty, neexistuje. Skutečností je iluze tyčky, která pak mění svou délku jako pružná. Máme hmatový pocit, že jsme umístili dvě pevné tyčky, ale to považuji jen za naši představu. Pocitu hmatu nelze upřít možnost pouze virtuálního zážitku.

Proto je lhostejná námitka, že úhlopříčku počítáme Pythagorovou větou a že vychází iracionální délka. Že jednotkovému čtverci naskládáme 1,41... metru ocejchované tyčky jako úhlopříčku. To není podložené, takový čtverec nikdo neviděl a výpočet ho nepotvrzuje. Zdánlivě lineární cejchování tyčky vnímáme nelineárně komprimované. Položíme jednu a druhou tyčku metrové délky, tím jsme si po tisíciletí jistí, vždyť její drsnost vnímáme svými smysly. Jenže drsnost může být pouhým vjemem, který neodbytně působí na vědomí. Aniž by za ním byla hmota.

Připomínám, že svět může být daný:

a) hmotou v Euklidově prostoru - 7.2.

b) jen proměnnými smyslovými vjemy, modifikovanými vzdáleností pozorovatele od objektů - následně hmotné pevné tyčky nejsou - 7.1. Neměnné informace o délce tyčky nacházím až v databázi diskrétního prostoru.

7. 4. Relativita délek a časů

Každý pozorovatel se nachází ve středu svého světa (obr. 10.). Pozorovatel v místě K vnímá délku JI jako druhou největší na ose. Avšak jiný pozorovatel, umístěný v bodě J, hodnotí tu samou délku JI jinak. Vnímá ji ze všech největší (obr. 10. dole).

Pozorovatel v bodě 0 nebo 1

Obr. 10. Relativita délek

Perspektivní geometrie připomíná relativistickou Einsteinovu nauku. Ovšem zde se délky nemění podle rychlosti pohybu, ale pouze rozličnou vzdálenosti od pozorovatele. Přitom jejich matematické kvalitativní vyjádření je neměnné - všechny jsou racionální, mění se pouze kvantitativní smyslový zážitek.

Teorie relativity zavedla pozorovatele, jehož čas plyne závisle na rychlosti jeho přemísťování. Perspektivní geometrie, svými zaváděnými vzdálenostmi, účinkuje podobným subjektivním směrem. Zdůrazňuje důležitost umístění pozorovatele při posuzování délky.

Zakřivené prostory, používané v teorii relativity, nenavazují na diskrétní prostor, neboť obsahují iracionality. Pak úspěšně uvažovaná relativistická zakřivení časoprostoru ať značí spíš rozličnou trasu bodů hmoty - v neměnném časoprostoru s jeho předepsanými posicemi bodové sítě.

*   *   *

Pokračování - 10 kapitol html nebo pdf

www.tichanek.cz