Použité termíny. Možný přínos modelu diskrétního časoprostoru   💾   Odkaz PDF

Bohumír Tichánek
verze  18. 1. 2021

1. Použité termíny, 16×

 1. Souměrný diagram … dbá vzájemné závislosti času a prostoru. Je odvozený z Minkowského diagramu. Avšak nejrychlejší pohyb fotonů znázorňuje ve vodorovném směru, a nikoliv pod úhlem 45°. Jeho výhodou je snadné odečtení zpomaleného času na svislé ose
 2. Kružnice souměrného diagramu … nahrazuje vodorovnou stoupající přímku Minkowského diagramu

 3. Perspektivní prostor … geometrický prostor, jenž vystihuje zrakové vnímání

 4. Bod … informace 1 bitu o obsazení posice. Ta je buď obsazena nebo neobsazena

 5. Posice … úložiště pro informaci 1 bitu. Je funkčně provázaná s dalšími posicemi. Například v 3D prostoru s šesti jinými okolními posicemi. Umožní bodu přesunout se do jedné z nich, na povel pulsu

 6. Zdroj = časová základna … vytváří sled pulsů [PE]. Některé z nich, některým bodům, umožní přeskok do sousední posice. Foton, chápaný zde jako bod, přeskakuje při každém pulsu

 7. Sled pulsů [PE] … Hodinový signál vytvářený Zdrojem

 8. Silový puls [1 PF] … Změní dosavadní pohybový stav bodu. Například upraví jeho předchozí rychlost 0,1 posice/puls na jinou.

 9. Pohybový puls [1 PL] … v něm bod opustil určitou posici a objevil se v sousední posici

 10. Časový puls = puls (diskrétního) času [1 PT] … ten puls Zdroje, v němž uvažovaný bod neopouští svou posici

 11. Diskrétní čas [PT] … součet pulsů, nevyužitých k přesunu bodu do sousední posice

 12. Perspektivní čas [s2] … kvantita perspektivního času [s2] je rovna kvantitě diskrétního času [PT]. Tvor ji však vnímá stlačenou kvadratickým přepočtem

 13. Čas (lineární) [s] … newtonovská či relativistická veličina, daná odmocninou ze součtu pulsů [PT], které bod nevyužil k přeskoku do jiné posice

 14. Současnost … proces nabízející všem posicím, v uvažovaném diskrétním prostoru, přemístit body účinkem jednoho pulsu

 15. Přítomnost … fyzikálně podmíněný pocit existence. Určuje ho perspektivní zpracování veličin časoprostoru. Příčinou pocitu přítomnosti je časový úsek při počátku souřadnic, protože je ze všech úseků nejdelší.

 16. Perspektivně stlačený časoprostor … kartézský prostor, který má dva druhy os - vodorovnou délkovou a svislou časovou. Hodnoty původních souřadnic Euklidova prostoru jsou zde umocněné na druhou
Řešení bez výskytu nepřesností - iracionalit!

2. Možný přínos, 10×

 1. používá    souměrný diagram času a prostoru namísto Minkowského
 2. uznává     rychlost světla za základ časoprostoru a to zavedením zdroje pulsací
 3. nabízí      konstrukci a definici veličiny času v diskrétním časoprostoru
 4. převádí    diskrétní časoprostor na spojitý
 5. nabízí      vliv časové přítomnosti na člověka ve spojitém perspektivním časoprostoru
 6. ukazuje    relativistickou hmotnost jako zdánlivou, způsobenou změnou plynutí času
 7. spekuluje  o příčině hmotnosti a o síle
 8. spekuluje  o absolutním prostoru a relativitě
 9. spekuluje  o Maxwellově určení stálé rychlosti světla
 10. nabízí    časoprostor (Vesmír) v takovém provedení, jež nebrání jiným libovolněrozměrným časoprostorům (vesmírům) v existenci
Zásadní text ke speciální teorii relativity s deseti obrázky, též fázovanými: Diskrétní časoprostor - VIIv

www.tichanek.cz             Odezvy ±