Fyzikální veličinu ať vyjádří číslo konečné velikosti - racionálně.
                                                  Bezvýsledný výpočet iracionalit vystihuje jiný svět, než je náš.
Iracionality  (neexistující hodnoty jsoucích veličin)  nemá fyzika, založená odlišně od geometrie Euklidovy i od zakřivených.

Euklidův prostor
2008 - 2016

Geometrické

Modely  časoprostoru

Perspektivní geometrie

Stovky  modelů  ověřují:   Je svět hmotou  -  nebo virtuální realitou?


Resumé   7× k převodu bodového prostoru do perspektivy  (7× obr.)    PDF

Obsah a i ↓ „příspěvky 2ד ↓, i ze skrytých zdrojů                                                                                              

Zraková perspektiva zobrazuje takto     Zrak. perspektiva       a odvozuji ji z bodového prostoru     Diskrétní prostor

Geometrie     zná jediný druh úseček; liší se kvantitou.
Matematika     má úsečky dvou druhů: liší se nejen kvantitou - délkou, ale i kvalitou - racionální či iracionální délky.
Lidský rozum připouští zmíněný rozpor geometrie a matematiky?
Věda vychází ze smyslového poznání - jenže zvolené matematické vyjádření nevystihuje poznatky smyslů.  
  Ve kterém světě nežijeme?                                                           Ve kterém světě žijeme?

Konstrukce vícerozměrných prostorů   ~  Geometrie 4D koule   ~ Sjednocená veličina časoprostoru definuje čas   ~  Přechod z bodového prostoru do racionálního spojitého   ~  Oběh Vesmírem a návrat beze změny směru   ~   4D krychle (sestava) …

●   Fyzika jako geometrie   I, II, ... XVIII   ●

           Euklidovská matematika některé geometrické délky popírá  ~  Perspektivní matematika výsledky vypočítá vždy.           
 • Perspektivní a diskrétní geometrie kompatibilní!
 • Sled krychlí tvoří 4D krychli
 • Zmenšování stoupajícího Měsíce s podstatou vjemu zploštěné oblohy
 • Racionální výpočty kružnice v perspektivě
 • Velký třesk. Model červí díry
 • Zlatý řezracionálních 3:2, namísto Euklidovského nestanovitelného (1+√5)/2
 • 4D krychle ~ rozvinutý tvar. Kopy obrázků. Povrch 4D koule. 14 témat 4D prostoru. 3D čtyřstěn → 4D pětiobjem. 4D zrak. Kniha.pdf
 • Kvantovaný časoprostor převáděný do perspektivního. Zdroj pulsů luští axiomy STR. Čas definovaný fyzikálně
— 2 —


Neposuzujeme hmotu, nýbrž její zážitky 
—  Ernst Mach – pohříchu toho nedbáme


Virtuální realita - náš svět


Indická Mája - přelud.
Jenže její geometrie je podložená obhajitelnými výpočty.  Kdežto Euklidův prostor zdůrazňují smyslové dojmy: „vždyť to cítím!“


●   Perspektivní matematika   1, 2, ... 9   ●


 • Ludolfovo číslo určené zrakovým perspektivním prostorem. Vychází z Eulerovy řady pro výpočet π/4 - NOVÉ řešení?
 • Převod diskrétního bodu do iracionální velikosti Euklidova prostoru - závisle na počtu rozměrů - NOVÉ řešení?
 • Lissajousovy obrazce upřesní 1D kruh. Úsečka, ale vykreslená sinusoidou - NOVÉ řešení?
 • Blokové schéma vědeckého poznání
 • Sinusoida obhájí výpočetní vzorce n-rozměrných kružnic, vytvořených v souladu s aritmetickou řadou růstu rozměrů.
 • Souvislost: čtverec → kružnice  a  krychle → koule - ODLIŠNÉ řešení (pro n>3)
 • Euklidova věta v perspektivě - PŘÍKLAD
 • Absolutně přesné hodnoty funkce sinus v perspektivním prostoru
— 3 —


Axiomy speciální teorie relativity (změna plynutí času), zdůvodněné nespojitým prostorem a přetržitým trváním hmoty. Graficky


Perspektivní časoprostor s bodovou sítí
Perspektivní diskrétní časoprostor

Speciální teorie relativity – kvantováPaulina-Einstein-(Koch)

Vesmír, daný pulsy času a úseky délky (Planck), nepřepočteme do Euklidova prostoru.
Avšak lze přepočítat do zrakové perspektivy. Umožní současnou existenci více vesmírů, které si nepřekážejí.
 •  Dokud byl čas v Newtonově fyzice neměnný, pak na něm nebylo co zkoumat. Byl toliko posloupností dějů.
 •  Závislost relativistického času na rychlosti prokazuje, že čas má vlastnosti.
  Není pouhým sledem rovnoměrně řazených obrazů.
  Nabízí se jeho fyzikální podstata.
 •  Čas, odvozovaný z fyzikálních procesů nebo naopak?
  Pulsace základem časoprostoru; ve shodě s transformacemi, jež stanovil H. A. Lorentz:
~ 1,85487·10+43 pulsů tvoří 1 sekundu
  a také dráhu světla za 1 sekundu

●   Fyzika jako geometrie VII (STR)   ●

— 2 —Mechanické modely převádějí výpočty zpět - do zážitků lidských smyslů.  Prověřují vzájemný souhlas výpočtů se zážitky


Matematizace diskrétního, Euklidova a perspektivního prostoru       ČLOVĚK JDE KRAJINOU KROKY STEJNÉ DÉLKY:

E)  Vysvětlení lineárním světem Euklidovým  [MÁJA2 = JÁMA]

Svět určený rozloženou hmotou:  a2+ b2 = c2

Jenže - někdy fyzikální veličiny neexistují (?), protože jejich výpočet je bezvýsledný!P)  Příčinou jsou vjemy nachystaných obrazů  [MÁJA]

Je i druhé vysvětlení. Chodec - středový pozorovatel,
má každý další krok opět první. Nikdy neudělá druhý - kratší krok,
protože vždy zůstává středem stlačených souřadnic perspektivního prostoru:   a + b = c

Každý další krok je stejné délky, aniž by žil v lineárním světě.„I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku“
  —  Johann Wolfgang von Goethe


Vysvětlení k významu perspektivního prostoru           STOP »

Diskrétní prostor vede do perspektivního

Důvod iracionalit

Výpočet délky úhlopříčky čtverce je bezvýsledný.

Ani čas - v trvání √2 sekund - hodiny nikdy neposkytují.

hodiny

Iracionality vznikají přepočtem do 1D prostoru -

 naznačují hypotetičnost Euklidova 2D prostoru.


„Jestliže mohu mechanický model vytvořit, mohu věc pochopit“
  —  William Thomson - Kelvin


„Na druhé straně se však dnes stále více ukazuje i to, že v myšlence kontinua je nějaká záhada, začínající budit dojem něčeho nezdravého. Prostě kontinuum začíná budit nedůvěru odborníků. Tito odborníci začínají volat po revizi všeho, co s kontinuem souvisí. Chtějí nahradit kontinuum něčím nespojitým, chtějí kvantovat matematiku nějak podobně, jako již předtím začali fyzikové kvantovat fyziku. Ozývají se další a další hlasy, požadující znovuprověření všeho, co bylo vybudováno na pojmu nekonečně malé veličiny, byť by to byly matematické vzorce a metody nesčetněkrát prověřené praxí. Tito odborníci ukázali, že lze stejné vzorce odvodit i z představ "kvantované" matematiky, pracující nikoli s veličinami nekonečně malými, nýbrž velmi malými.“

[Kde začíná budoucnost - Jiří Mrázek a kol. Naše vojsko, Praha 1989]
3D kříž obíhá povrchem 4D krychle
Trojrozměrné těleso (3D kříž) na povrchu 4D krychle.
Od jeho středu ke konci ramena je vždy stejně daleko - 1 krok„Příroda nezná skoků“  -  nabádali středoškolští profesoři fyziky ještě dlouho ve 20. století.  Mýlili se


Video 2D
           Flatland●   Fyzika krátce 1, 2, … 15 a video   ●

Důvody prostorů Euklidova, bodového, perspektivního - ten odstraní i iracionality vyšších odmocnin.
Popis virtuální reality v denním životě: v batyskafu hledat ztracenou ponorku.Ponorka
Život s dvojrozměrným časem!
A. Einstein odmítal důležitost matematiky.  Ošemetnost mechanického modelu. A jiné.

      Video, 5 minut - příběh k 2D prostoru                                        — 4 —  „Žádné náboženské vyznání nehřešilo zneužíváním metafyzických výrazů tolik jako matematika“  —  Ludwig Wittgenstein (1929)   Fyzika?


Blokové schéma člověka:
~ Kde vzniká hmota? Nad světem, jako virtuální realitou,
roku 2007 uvažoval vědec Brian Whitworth [1]
~ „If the universe is a computer running
along conventional programming lines, then who are we?“
[3]
Časová základna - Procesor - Převodník - Pozorovatel
 - Mysl - Všeobecná paměť prostoru.     (2× schéma)
Blokové schéma člověka - stručně   14 KB
PDF   4× A4
Blokové schéma člověka    24 KB
PDF   5× A4    Návaznost opakovaných životů vystihl i blog
Geometrické zdroje fyzikálního poznání.
Návaznost prostorů Euklidova, diskrétního a perspektivního.
Současně a nově. (2× schéma):
Blokové schéma vědeckého poznání   3 KB
PDF  1× A4
Různé rady.Vaše nelogická mysl není schopna chápat nejjednodušší věci.
Spoléhá se na chybnou matematiku a čísla -
součást genetického naprogramování vašeho druhu
“ (3× obrázek):
Prokázat Konstruktéra   12 KB
PDF  3× A4


Omyly nenajdeme v matematice.  Docení fyzika příčinu bezvýsledných výpočtů v preferovaných prostorech?

Také duchovníTaké duchovní
Staroegyptské chrámové papyry:

 Nikdy neotevřít dveře ani sebemenšímu zlu,
neboť za tímto se vloudí řada jiných, větších


Vliv zpětné vazby

Bohumír Tichánek

679 61 Letovice, ČR

b.tichanek @ email.cz

www.tichanek.cz


Fórum Modely
           časoprostoru

Nabízené  geometrické prostředí  není výpočetní  náhradou  Euklidova prostoru  -  nýbrž  hledá  konstrukci Vesmíru  —   je to nemožnej cíl?

Dnešní bláznovství je vědou zítřkaModely  časoprostoru
- 1 -
Fyzika  jako  geometrie
- 2 -
Perspektivní matematika
- 3 -
Fyzika krátce 15×
- 4 -
–––––––►
+ 6, 7, 8, 9
OBSAH
- 5 -


— 1 —